මීතොටමුල්ල නිවාස අහිමිවූවන් වෙනුවෙන් නිවාස කුලී ලබා දෙයි, නව නිවාස ඉදිකිරීම කඩිනම් කෙරේ

මීතොටමුල්ල නිවාස අහිමිවූවන් වෙනුවෙන් නිවාස කුලී ලබා දෙයි, නව නිවාස ඉදිකිරීම කඩිනම් කෙරේ

මීතොටමුල්ල කසළ කන්ද නායයාම හේතුවෙන් ඉවත් කරන ලද නිවාස …