මීතොටමුල්ල නිවාස අහිමිවූවන් වෙනුවෙන් නිවාස කුලී ලබා දෙයි, නව නිවාස ඉදිකිරීම කඩිනම් කෙරේ

මීතොටමුල්ල නිවාස අහිමිවූවන් වෙනුවෙන් නිවාස කුලී ලබා දෙයි, නව නිවාස ඉදිකිරීම කඩිනම් කෙරේ

මීතොටමුල්ල කසළ කන්ද නායයාම හේතුවෙන් ඉවත් කරන ලද නිවාස …

කැලිකසළ ගැටලූවට ස්ථීරසාර විසදුමක් ලබාදෙමින් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට කසළවලින් විදුලිය උත්පාදනය ඇරඹේ

කැලිකසළ ගැටලූවට ස්ථීරසාර විසදුමක් ලබාදෙමින් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට කසළවලින් විදුලිය උත්පාදනය ඇරඹේ

කසළවලින් විදුලිය උපදවන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ව්‍යාපෘති …