ප්‍රධාන පුවත්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එරෙහිව වාරණ නියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එරෙහිව වාරණ නියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මගින් පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කළ …

 

උණුසුම් පුවත්

 
 
 
wordpress