ප්‍රධාන පුවත්

බැඳුම්කර නඩුදාන්න විශේෂඥ කණ්ඩායමක්

බැඳුම්කර නඩුදාන්න විශේෂඥ කණ්ඩායමක්

බැඳුම්කර වංචාවට සම්බන්ධිත පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නඩු …

ජනපති ධුර කාලය වසර 5 ද 6 ද?

ජනපති ධුර කාලය වසර 5 ද 6 ද?

ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් තේරී පත්වන ජනාධිපතිවරයකුට එම ධුරය …

මොරගහකන්ද ජලාභිශේක මංගල්‍යය

මොරගහකන්ද ජලාභිශේක මංගල්‍යය

ශ්‍රී ලාංකේය වාරි ඉතිහාසයට නව පරිච්ඡේදයක් එක් කළ …

 

උණුසුම් පුවත්

 
 
 
wordpress